Författare: Mattias Wihlgaard

Mattias Wihlgaard arbetar som kommunikatör på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.
 • Medlemmarna i skolidrottsföreningen har möjlighet att vara med på KM-, DM-tävlingar.
 • Ni får information om och möjlighet att vara med i breddarrangemang så som Skoljoggen.
 • Föreningen har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet och lokaltaktivitetsstöd (LOK) med mera.
 • Alla medlemmar i en registrerad skolidrottsförening har en grundförsäkring via Folksam.
 • Internt i föreningen kan ni lära er mer om hur det är att driva en skolidrottsföreningen eller att leda idrottsaktiviteter. Utbilda medlemmarna och styrelsen med hjälp av Svenska Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial, ”Ung Ledare”, ”Skolidrottsföreningen” och ”Aktivitetsledaren” eller ta hjälp av SISU i ert distrikt för en skräddarsydd utbildning. Genom att erbjuda medlemmarna utbildning kan de fungera som ledare och leda en verksamhet för alla. Medlemmarna uppmuntras i utbildningen att utveckla egna former av aktiviteter.
 • För ungdomarna kan en förening på skolan betyda mycket; förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer som det ju talas så mycket om är det ju kul att träna och det ger en kick. Det handlar om glädje och adrenalin tillsammans med andra, alla kan delta, det är billigt, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och ungdomarna kan själva påverka innehållet.
 • För skolan kan en förening betyda att sammanhållningen på skolan stärks när ungdomarna kan mötas över klassgränserna, efter lektionstid, för att motionera tillsammans. Kursplanernas mål angående delaktighet, inflytande, initiativ, ansvar och demokratisk fostran kan tillämpas och nås i en skolidrottsförening. Ungdomarna växer, tar ansvar och blir någon. Skolidrottsföreningen kan vara en samordnare och initiativtagare till daglig fysisk aktivitet på skolan, som nu är en strävan i läroplanen. Skolan kan profilera sig, marknadsföra skolidrottsföreningen och på detta vis få fler elever som söker just er skola. Vilken förälder önskar inte i dagens läge att skolan aktivt jobbar med hälsa och elevinflytande?!

Har din skola råd att avstå ifrån en skolidrottsförening?

Det finns många sätt att finansiera verksamheten i skolidrottsföreningen. Här är några exempel:

 • Via Svenska Skolidrottsförbundet kan ni söka pengar från Idrottslyftet. 
 • Föreningen kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) via Riksidrottsförbundet och i vissa fall även från kommunen.
 • För vissa projekt kan ni även söka bidrag direkt från ert distriktidrottsförbund  eller SISU-distrikt. Kontakta dem för att diskutera möjligheter!
 • Även en ringa medlemsavgift skapar ett visst ekonomiskt utrymme för föreningen.
 • Sponsring eller gåvor från det lokala näringslivet eller skolan kan vara en möjlighet.
 • Medlemmarna i föreningen kan sälja lotter eller produkter för att utöka föreningskassan.
 • Föreningen kan anordna tävlingar, en skolidrottsgala eller en annan rolig aktivitet där överskottet går till föreningskassan.

En av grundpelarna för Sveriges idrottsföreningar är allas rätt att vara med i föreningen. Medlemskapet är givetvis frivilligt och därför går det inte att kollektivansluta alla elever i en klass eller på en skola. Individen ska själv få välja om den vill vara med eller inte. Vi rekommenderar att ett enkelt medlemsregister upprättas så det blir tydligt vilka som är medlemmar. Det är upp till föreningen att bestämma om man vill ha en medlemsavgift eller inte, men en låg avgift på ca 20 kr per termin eller år tydliggör vilka som är medlemmar och ger också föreningen lite ekonomiskt utrymme.

Alla tävlingar inom Skolidrottsförbundet är till för medlemmar i skolidrottsföreningar. Om ni inte redan har en Skolidrottsförening på din skola går det enkelt att starta en ny förening. Läs mer under bilda förening om hur ni gör.

Ett undantag är Skoljoggen som för det första inte i grunden är någon tävling. Där avgör skolorna hur mycket tävlingsinslag det ska vara men deltagare behöver då inte vara medlemmar i en skolidrottsförening för att delta i Sveriges största löpararrangemang.

Skolidrottsföreningen är en egen juridisk person och är organisatoriskt helt fristående från skolan, även om nära samarbete mellan skola och förening är ett plus. För att kunna erhålla bidrag från t.ex. idrottslyftet eller lokalt aktivitetsstöd (LOK) måste föreningen därför ha ett eget giro. Kontakta din bank för att skaffa plus- eller bangiro till föreningen.

– Vi har precis bildat en skol-IF och har nu en interimsstyrelse. När måste vi kalla till föreningens första årsmöte och välja en ordinarie styrelse?
Svar
Ni behöver inte ha ett extra årsmöte efter att ni har bildat föreningen. Nu är det stadgarna som gäller och då följer ni vad som står där bl.a. hur föreningens verksamhetsår ser ut. Alla skol-IF skall ha sitt årsmöte senast den 31 mars varje år. Det är inte förbjudet att ha ett extrainsatt årsmöte om ni märker att styrelsen behöver fyllas på med andra eller flera personer innan det riktiga årsmötet blir av.