Alla inlägg av Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Vad betyder att föreningen ”har för avsikt” att vara aktiv under året?

Att föreningen ”har för avsikt” att vara aktiv innebär att ambitionen är att ha en aktiv verksamhet och organisation som följer reglerna för en idrottsförening. Bland annat att en styrelse väljs genom ett årsmöte, att det regelbundet genomförs styrelsemöten och aktiviteter och att föreningen avslutar verksamhetsåret med att göra en årsredovisning.

Vi har inte fått någon information om årsrapporten, vad beror det på?

Om ni i er förening inte har nåtts av informationen om årsrapporten kan det bero på att ni har fel information i kontaktuppgifterna på föreningens Idrottonlinesida. Det är föreningens uppgift att löpande hålla information på Idrottonlinesidan uppdaterad och korrekt.

Det kan också bero på att kontaktuppgifterna går till en person som inte är medlem i föreningen och därför inte förstår hur viktig informationen är, exempelvis ekonomiavdelningen på en skola eller kommun. Säkerställ därför att det är någon av föreningens medlemmar som får informationen, både via mejl och brev.

Vad händer om föreningen inte nås av informationen?

Informationen skickas via de kontaktuppgifter som finns på föreningens Idrottonlinesida. I första hand med mejl och in andra hand med brev. Om informationen inte når rätt mottagare och en årsrapport därför inte skickas in kommer föreningen att uteslutas. Det är föreningens uppgift att löpande hålla informationen på Idrottonline uppdaterad och korrekt.

Hur skickas informationen om årsrapporten ut?

Informationen skickas ut till alla Skolidrottsföreningar som är medlemmar via mejl till den kontaktperson/mejladress som finns på föreningens Idrottonlinesida. Det krävs alltså att medlemsregistret och föreningsinformationen är rätt för att informationen ska nå rätt person. Detta är en uppgifts som åläggs föreningen att löpande hålla uppdaterad och korrekt.

Om något svar inte har kommit in den 31 januari kommer en påminnelse att skickas ut via brev till den postadress som finns på föreningens Idrottonlinesida.

Vad innebär en uteslutning?

En uteslutning innebär att föreningen inte länge är medlem hos Skolidrottsförbundet och därmed inte längre är en del av Svensk idrott (om den inte är medlem i ett annat specialidrottsförbund). Det är alltså inte längre möjligt för föreningen att söka LOK-stöd, Idrottslyft och andra medel.

Vill föreningen bli medlem igen kan den, efter att ha rättat till verksamheten så att reglerna för en idrottsförening uppfylls, på nytt ansöka om medlemskap till Skolidrottsförbundet.

Har svaren på frågorna betydelse för beslutet om uteslutning?

Frågan ”Har föreningen för avsikt att vara aktiv under [året]?” har det. Svara föreningen nej på den kommer föreningen att uteslutas som medlem, eftersom en förening inte kan vara vilande. Om en förening däremot svarar ja på den frågan men nej på en eller flera av de övriga frågorna kommer vi att försöka hjälpa föreningen att få ordning på verksamheten så att alla regler uppfylls. Att svara nej på någon eller några av de övriga frågorna innebär alltså inte att föreningen per automatik utesluts. Däremot krävs att föreningen är beredd att göra förändringar för att rätta till eventuella brister.

Vad händer om föreningen svara nej på någon fråga?

Om föreningen svarar nej på frågan ”Har föreningen för avsikt att vara aktiv under [året]?” kommer föreningen att uteslutas som medlem, eftersom en förening inte kan vara vilande. Om en förening däremot svarar ja på den frågan men nej på en eller flera av de övriga frågorna kommer vi att försöka hjälpa föreningen att få ordning på verksamheten så att alla regler uppfylls. Att svara nej på någon eller några av de övriga frågorna innebär alltså inte att föreningen per automatik utesluts. Däremot krävs att föreningen är beredd att göra förändringar för att rätta till eventuella brister.