Det talas om vikten av mångfald

Det talas om vikten av mångfald, jämlikhet, jämställdhet, inkludering och bredd i många idrottssammanhang just nu. Det talas om normkritik och nu senast kritik mot normkritiken. Ibland blir begreppen så många och känslan av ”bara” en trend så stor att vi glömmer kärnan och vikten av att arbeta med dessa frågor.

För ibland kan debatten låta som, inte minst inom Idrottsrörelsen och dess föreningar, att detta enbart skulle vara rättvisefrågor och problem som måste lösas, för att det ska se bra ut, utifrån.

Självklart handlar det om rättvisa men det handlar om så mycket mer. Vi måste se mångfald ur ett resurs- och möjlighetsperspektiv, en nödvändighet för att skapa en levande förening. Grupper utan mångfald stagnerar. De har en tendens att glömma sin omvärld och bara se sig själva. De slutar att utvecklas. Dalsvall och Lindström berättar i sin bok ”Att leda föreningar” hur heterogena grupper har betydligt större trivsel, kreativitet och utveckling än homogena.

Idrottsrörelsen måste bli bäst på mångfald för att den ska kunna överleva. Vi måste ta till oss av den senaste forskningen, av ”trenderna” gällande normkritiska perspektiv, den ständiga kampen för jämställdhet. Det bara är så och egentligen inget att diskutera. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och vi vet att alla människor är olika. Ungefär hälften av befolkningen är kvinnor och hälften män. En del har en annan könsidentitet än den de tilldelats vid födseln och en del har pronomen som hen, den eller tilltalsnamn. Här måste idrottsrörelsen arbeta hårdare än andra rörelser. Vi har nämligen ett kantigare könsbinärt system än många andra exempelvis i form av tävlingssystem, herr- och damklasser och omklädningsrum. Det är ingen idé att blunda för detta, att skaka av sig och tänka att ”trenden” går över. Det gör den inte. Detta är en utveckling i samhället och helt enkelt bara något att ta till sig och arbeta med.

Skolidrottsförbundet är bättre än många andra förbund på inkludering och har exempelvis ungdomar i alla roller, ungdomar som blir lyssnade på och som på allvar påverkar. Vi har en fördel i och med att vi är ett fleridrottsförbund, det blir lättare att inte exkludera. Detta ska vi ta vara på och fortsätta att bli bättre på.

För vi får aldrig, aldrig, aldrig vara nöjda och sluta arbeta för utveckling! För att vi ska hålla som rörelse och som positiv kraft i ett allt tuffare samhällsklimat måste vi fortsätta kämpa för att vara goda medmänniskor. Fortsätta låta vår glädje och glöd spridas till fler än bara de närmsta. Låta vår gemenskap inkludera alla, även de vi inte visste fanns. Vi får inte vara rädda för det som är nytt eller annorlunda. Aldrig se det som ett hot. Att inkludera alla, att arbeta normkritiskt och för en mångfald innebär ju att även du, hur bra du än platsar inom ramen för dagens norm, får vara med. Du är inte viktigare, men lika viktig, som alla andra.

Ibland kan det kännas som vi inte hänger med bland nya begrepp och trender. Det kan skapas en känsla av att vara anti för att vi helt enkelt känner oss exkluderade och främmande för allt nytt. Här kommer en lista på några viktiga och bra begrepp att känna till:

Mångfald – En blandning av olika bakgrunder, egenskaper, ålder, kön, etniciteter, klass, funktionaliteter, sexuell läggning, religion med mera.

Jämställdhet – Handlar om maktförhållanden och relationer mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Att alla ska ha lika värde och villkor oavsett kön.

Jämlikhet – Avser att olika sociala grupper i samhället, exempelvis kategorierna kön, ålder, social bakgrund, sexuell läggning, etnicitet och funktionalitet skall ha lika värde och villkor.

Intersektionalitet – Används för att lyfta att det finns flera förtryck som samverkar och att samma person därmed kan vara utsatt för flera förtryck samtidigt. Begreppet används för att tydliggöra maktskillnader mellan exempelvis de grupper som mångfaldsbegreppet tar upp.

Könsbinär – En syn på kön som bestående av enbart två statiska motpoler, att det bara skulle finnas två kön, kvinnor och män.

Cisperson – Någon som ser sig som och är bekväm med det kön den tilldelades vid födseln. Cisperson är motsatsen till transperson och den så kallade normen, därför är det ett bra begrepp att känna till när vi vill peka på strukturer och orättvisor t.ex. gällande icke binära personer.

Rasifierad – Beskriver hur sociala konstruktioner skapar fördomar om människor på grund av ursprung eller kultur.

Normkritik – ett perspektiv eller metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”.

För fler begrepp eller fördjupning gå in på exempelvis rfsl.se eller vardagsrasismen.nu som båda har en längre begreppslista

Bilderna nedan kommer från olika sammanhang där idrott, i dessa fall skateboard, har använts i syfte att stärka barn, ungdomar, jämställdhet och integration.

Text och Foto: Hanne Liljeholm

Profilbild

Om Hanne Liljeholm

Jag arbetar som föreningsutvecklare på Skolidrottsförbundet. Jag brinner för allas rätt till en god hälsa och jobbar helst heltid med frågor kring bredd, inkludering, mångfald och jämlikhet! Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera